senfil.net

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Senfil.net - Ö³êàâèé æóðíàë
Description
Senfil – óêðà¿íñüêèé ³íòåðíåò-æóðíàë, ùî ïóáë³êóº ï³çíàâàëüí³ ìàòåð³àëè, êîðèñí³ ïîðàäè, ö³êàâ³ ôàêòè ç³ ñâ³òó íàóêè, ïðèðîäè, ³ñòî𳿠òà ìèñòåöòâà.
Facebook
Instagram
Google Analytics
Server
Apache/2.2.17 (Unix) PHP/5.3.29
Adsense
pub-7967902643630239 No Other Domains

DNS

View domain name system records, including the A, AAAA, MX and NS records.
A
195.234.4.6 62 Domains
MX
mail-u5.1gb.ua. Domains
mx1.1gb.com.ua. Domains
NS

Redirects

There are 0 domains which redirect to senfil.net.